Училищна документация

Училищен учебен план 2017/2018г.

Дневен режим 2017/2018г.

Годишен план 2017/2018г.

Годишен план на квалификационната дейност 2017/2018г.

Стратегия за развитие на ПГЕ „Джон Атанасов“ 2016/2020г.

Стратегия за намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система 2013/2020г.

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката 2014/2020г.

Стратегия за образователна итeграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015/2020г.

Стратегия за повишаване и насърчаване грамотността 2014/2020г.