Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

По реда на глава осма “А” от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Доставка на ИКТ продукти по Национална програма „ИКТ в училище” за нуждите на ПГЕ “Джон Атанасов” Стара Загора

 

Сваляне на документация

Вашият коментар