Достъп до информация

Професионална Гимназия по Електроника “Джон Атанасов”
град. Стара Загора, бул. “Никола Петков” №4
тел/факс: 042 681 277 , e-mail: pgesz@abv.bg

Звено на административно обслужване:
– Радостина Вълчева Славова /Завеждащ административна служба/
– Стефка Трайкова Минчева /Технически изпълнител/

Приемно време: 07:30 – 16:30 часа

тел/факс: 042 681 277 , e-mail: pgesz@abv.bg

Как може да се поиска достъп до информация

Искането за информация може да бъде устно или чрез писмено запитване.
Няма пречка да се използват и двата начина.
1.1. УСТНО искане на информация
Отправя се до директора на ПГЕ „Джон Атанасов“, чрез попълване на заявление, предоставено от техническия сътрудник.
При възможност той е длъжен да Ви предостави информацията веднага.
Ако се забави, препрати Ви до друг, започне да изисква от Вас допълнително документи, не Ви обслужи по други причини или информацията е недостатъчна, поискайте я писмено.
1.2. ПИСМЕНО заявление за информация, което се адресира до
директора на ПГЕ „Джон Атанасов“ – Стара Загора
Заявлението е по образец и може да се получи от техническия
сътрудник.
Заявлението трябва да съдържа:
– трите имена на ФЛ. За юридически лица – наименование и седалище.
– каква информация се иска.
/Може описателно да се посочи от какво се интересува лицето.
Може да се посочат и точно документите, от които се интересува,
ако се знае техния номер, дата на издаване и характер.
Може да се опишат и само по това, което лицето знае за тях – напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал.
Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се иска. Достатъчно е да се знае толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.
-адрес за кореспонденция.
В каква форма може да се получи достъп до информация
Всяко ФЛ или ЮЛ може да поиска:
– устна справка;
– да прегледа и прочете на място цялата налична информация по интересуващия го въпрос;
– копия на хартиен или технически носител.
Отговор на заявлението за информация следва да се получи до 14 календарни дни от подаване на заявлението. Исканата информация се предоставя с решение на директора.

Заявление за достъп до информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА