ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Европейски програми

ПРОЕКТ – “Подобряване на уменията на учениците за програмиране и работа със софтуерни технологии” 2023-2024
ПРОЕКТ – “Co2-monitoring-in-schools-for-digital-and-green-competences” 2022-2024
ПРОЕКТ – “Образование за утрешния ден” 2014-2020 
ЕП Еразъм+ “Конкурентоспособни в областта на информационните технологии” 2019-2020 / Плимут
ЕП Еразъм+ “Спа градове – цивилизации и здраве” 2019-2021 / Германия, Полша, Франция, Португалия, Естония
ЕП Еразъм+ “Повишаване на квалификацията на педадогическите спецеалисти, чрез усвояване на иновативни практики за електронно обучение” 2018-2019г / Португалия
ЕП Еразъм+ “Иновации и ИТ технологии” 2018-2020г / Англия
ЕП Еразъм+ “Класна стая на бъдещето” 2018-2021г / Германия, Италия, Испания, Португалия, Румъния
ЕП Еразъм+ DISCOVER “Разработване на иновативни подходи за популяризиране на науката в професионалното образование” 2017-2019г / Италия, Словакия, Гърция, България
ЕП Еразъм+ “Практическо обучение на млади специалисти за развитие на ключови компетентности и умения в сектора на ИКТ” 2017-2018г / Италия
ЕП Еразъм+ “Иновации и ИТ технологии- успешен старт в кариерата и стъпка към дигитална Европа” 2017-2018г / Англия
ЕП Еразъм+ “Обмен на добри практики” 2017-2018г / Италия
ЕП Еразъм+ “Умна къща” 2016-2018г / Германия, Италия, Испания, Словения, Турция
ЕП Еразъм+ “Усвояване на добри практики за защита на информацията в компютърните мрежи” 2015-2016г / Англия
ЕП Леонардо да Винчи “Приложна електроника” 2013-2015г / Англия, Испания, Турция
ЕП Евроскола “Европейски парламент” 2012-2013 / Франция

Национални програми и проекти

Проект BG05M2OP001-2.015-0001 “Ученически практики-2” 2021-2023г.
НП ИКТ “Електронен дневник” 2017-2018г
НП “Твоят час” 2016-2018г
НП “Модернизация на професионалното образование” 2016г
НП ИКТ “Създаване на компютърен кабинет- IT клас” 2014г
Проект “Ученически практики” 2012-2018г
Проект “Подкрепа за успех” 2012-2015г
Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г