Форми на обучение

– Дневна
– Индивидуална
– Самостоятелна
– Комбинирана
– Обучение чрез работа (дуална система на обучение)