Национални изпитни програми за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Специалност: ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

Специалност: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Специалност: МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалност: КОМЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

 

Национални изпитни програми за придобиване на трета степен на професионална квалификация (стари)

Специалност: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Специалност: КОМЮТЪРНИ МРЕЖИ

Специалност: МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

Специалност: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалност: ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ