Училищна документация

Училищен учебен план по класове 2023/2024.

Правилник за дейността на училището 2023/2024г.

Дневен режим 2023/2024г.

Годишен план 2023/2024г.

Етичен кодекс

Форми на обучение

 Декларация

Стратегия за развитие на ПГЕ “Джон Атанасов” 2023/2028г.

План за изпълнение на страдегия за развитие 2023/2024

Стратегия за намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система 2013/2020г.

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката 2014/2020г.

Стратегия за образователна итeграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015/2020г.

Стратегия за повишаване и насърчаване грамотността 2014/2020г.

Програма за повишаване качеството на образованието 2021/2022г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022г.

Програма за предоставяне на равни възможности 2021/2022г.

Годишен план на квалификационната дейност 2018/2019г.

Заповед за работно време 30.11.2020г.

Декларация – лични данни 2020/2021г.

Учебници 2021/2022 г.

Декларация – Covid-19 2020/2021г.

Заявление за задължителен ДИ